TRESJARDINERS CENTRE DE JARDINERIA S.L. eCommerce Cerdanyola Barcelona

Cuidem el teu entorn natural

TRESJARDINERS CENTRE DE JARDINERIA S.L. eCommerce Cerdanyola Barcelona
Cuidem el teu entorn natural
TRESJARDINERS CENTRE DE JARDINERIA S.L. eCommerce Cerdanyola Barcelona
Cuidem el teu entorn natural

 Avís Legal
 

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o denominació social: TRES JARDINERS CENTRE DE JARDINERIA, S.L.
 • Nom comercial: TRES JARDINERS
 • Domicili social: CARRER SERRA DE GALLINERS, 72-76, 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS(BARCELONA)
 • Telèfon: 606836198
 • E-Mail: [email protected]
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44590, Foli 44, Full B 460697, Secció 8 

 

1.- OBJECTE

TRES JARDINS CENTRE DE JARDINERIA, S.L. (en endavant, TRES JARDINERS), com a responsable de l’espai web WEB_CLIENTE, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual regula l'ús del web WEB_CLIENTE, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions d'ús i navegació de la pàgina web.

Mitjançant aquest lloc web, TRES JARDINERS facilita als usuaris l'accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició en aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (des d'ara, l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com altres disposicions legals que puguin resultar d'aplicació.

L'usuari haurà de llegir atentament el present avís legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de conèixer i entendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l'obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que seran aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies.

  

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB 

Mitjançant el present avís legal s'informa als usuaris de les condicions que regeixen l'accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de TRES JARDINERS en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d'aquesta pàgina web poden estar subjectes a el pagament d'un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s'informarà a l'usuari del caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d'aplicació les condicions generals de venda que hi hagués a la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

2.2. Registre d'usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, és possible que el prestador condicioni l'ús d'alguns serveis al previ compliment del corresponent registre d'usuaris. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l'usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència d’un registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través d'aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a TRES JARDINERS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar al prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat.

TRES JARDINERS recomana l'ús d'aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l'ús dels serveis d'aquesta pàgina web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la llei, la moral i els bons costums. En aquests termes, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers. 

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d'altres.
 • Sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.


3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible de forma temporal l'accés a la pàgina web.

El prestador exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d'exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

El prestador no es fa responsable sota cap circumstància dels danys que puguin sorgir arran l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d'Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. Degut a que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, TRES JARDINERS no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de l'enllaç o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber el més aviat possible a l'administrador del lloc web.

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador, o bé disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d'altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

 

6.- XARXES SOCIALS

L'informem que TRES JARDINERS pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes, sent seguidors dels perfils de TRES JARDINERS, o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través de aquestes, es regirà pel present apartat d'aquest Avís Legal. Quan l'usuari es trobi en el perfil de TRES JARDINERS en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d'ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. TRES JARDINERS no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l'empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que TRES JARDINERS pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d'altres usuaris).

TRES JARDINERS tindrà accés a les dades personals que l'usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de TRES JARDINERS en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d'ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d'activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, al respecte o al bon nom.

Així mateix, TRES JARDINERS es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES 

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L'usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de Privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís Legal, i a través dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a l'efecte.

 

8.- COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són les cookies i per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de Cookies.

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL.

Si alguna de les condicions del present Avís Legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, és aplicable la legislació espanyola, sent competent pel coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili del prestador o de l'usuari, a elecció d'aquest últim.


Política de Privacitat

 

Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis.

L'informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

De conformitat amb l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que TRES JARDINERS CENTRE DE JARDINERIA, S.L. (en endavant, TRES JARDINERS )  realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d'aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina web.

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: TRES JARDINERS CENTRE DE JARDINERIA, S.L.
 • Nom comercial: TRES JARDINERS
 • Domicili: CARRER SERRA DE GALLINERS, 72-76, 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS(BARCELONA)
 • NIF: B66432774
 • Email: [email protected]


FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l'usuari i el responsable del tractament, i específicament per a: 

 • Gestionar l'accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o trucades telefòniques).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes contractats, així com per a qüestions tècniques que puguin afectar a aquesta pàgina web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats. 
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants de els serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l'usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l'efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d'informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT 

TRES JARDINERS  tracta les seves dades personals d'acord amb les següents bases legals: Consentiment de l'interessat (1), l'execució d'un contracte o mesures precontractuals (2) i l’interès legítim (3).

 1. El consentiment de l'interessatprestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:
 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d'enviar comunicacions comercials de TRES JARDINERS .

Les sol·licituds d'informació que ens faci arribar requereixen que l'interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l'interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

 1. El tractament de dades per part de TRES JARDINERS  es necessari per al'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a la aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica serà d'aplicació si l'usuari adquireix productes o contracta serveis mitjançant el nostre web. 

 

 1. L'Interès legítimde TRES JARDINERS a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d'altres. Tot el que s'indica anteriorment s'entén sense perjudici de l'acompliment per part de TRES JARDINERS  de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

TRES JARDINERS  entén que, al facilitar les seves dades personals, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consenteix expressament el tractament per a les finalitats abans descrites.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Amb caràcter general, TRES JARDINERS  no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i/o productes.

TRES JARDINERS  no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d'aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l'execució d'un contracte o mesures precontractuals en què l'interessat sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l'interessat.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, TRES JARDINERS  comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ("dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d'accés: Permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a l'execució o prestació del servei.
 • Dret d'oposició: Permet a l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • §Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se'ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a "Identificació del responsable del tractament de les dades personals", en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: TRES JARDINERS  l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Menors

TRES JARDINERS  recomana l'ús d'aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació als continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina web

 

Xarxes socials

 És possible que TRES JARDINERS  disposi de perfils a diferents xarxes socials. També és possible que l'usuari pugui accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d'accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s'informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d'usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

TRES JARDINERS  informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s'hi preveuen.

 

Dades registrades

 Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l'usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l'adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s'accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d'altres.

 

Mesures de seguretat

A més, se l'informa que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Cookies

 La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies.